kulmay

 

nukkowwwlogo

Nummenpakankoulun vanhempainyhdistys

 

SÄÄNNÖT

 

 

ETUSIVU

 

POSTIA NUKOLLE

 

TULE MUKAAMME

 

MUISTOJA

 

VINKIT

 

LINKIT

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

 

Hyväksytty prh 22.5.2012

 

 

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Nukko – Nummenpakankoulun vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Nummenpakankoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

 

 

Tarkoitus

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

-          edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa

-          tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään

-          tuoda esille vanhempien kannanottoja koulun ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

-          toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-          perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan

-          tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

-          pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa

-          tukee Nummenpakankoulun vanhempainryhmien toimintaa

-          käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita

-          harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille

-          tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa

-          järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia

 

4 §

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

5 §

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een

Jäsenet

6 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainitun koulun oppilaiden vanhemmat tai muut huoltajat. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa kouluhenkilöstöä tai muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistys voi valita kunniajäseniä.

 

7 §

Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenmaksu

8 §

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Jäsenmaksu on suoritettava johtokunnan määräämänä aikana.

Vuosikokous

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 6. Päätetään johtokunnan jäsenmäärä
 7. Valitaan johtokunnan jäsenet
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 10. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 12. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

 

11 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niinikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Johtokunta

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan johtokunta voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

 

Johtokunnan tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti lukukaudessa.

 

13 §

Yhdistyksen johtokunta voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan johtokunnalle.

Muut

hallintoa

koskevat

määräykset

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai johtokunnan siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

 

15 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee elokuun loppuun mennessä antaa tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

Sääntöjen

muuttaminen

16 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen

purkaminen

17 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Nummenpakan koulun tai sen toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

 

18 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

kulmaa